என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார். வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு ஒருவரும் இல்லை

ஆராதனா அழைப்பிதழ்

ஆராதனா அழைப்பிதழ்