என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார். வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு ஒருவரும் இல்லை

பிரதான ஆலயம் (அ) பிரதான கோவில் (அ) பிரதான் மந்திர்

இந்த பெரிய கூடம் 4000 பக்தர்களுக்கு மேல் அமர்ந்து தரிசிக்கும் வசதி கொண்டது