என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார். வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு ஒருவரும் இல்லை

ஸ்வாகதம் ஹால் (அ) ஸ்வாகதம் மண்டபம்

For a few months Guru Maharaj gave darshan to devotees in this hall. Once His Jayanthi was celebrated here