என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார். வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு ஒருவரும் இல்லை
Yogi Ramsuratkumar Ashram - Official Website
யோகி

பிரதான ஆலயம் (அ) பிரதான கோவில் (அ) பிரதான் மந்திர்

ஸ்வாதகம் ஹால் (அ) ஸ்வாகதம் மண்டபம்

ஜன்மஸ்தன் (அ) ஜென்ம ஸ்தலம்

மஹா சமாதி ஆலயம்

சித்தி ஸ்தலம்

சன்னதி தெரு இல்லைம்

வித்யாலயம் (அ) பயிலகம்

தங்குமிடம்

அனந்தனம்

மருத்துவ முகாம்கள்